Ga naar hoofdinhoud

Subsidieregeling MKB Idee geopend

De regeling ‘Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal/MKB Idee’ is op 20 oktober 2020 geopend. Onder andere houtbedrijven kunnen op basis van deze regeling zelfstandig of samen met andere mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor initiatieven die de leercultuur in hun onderneming versterken. Onder de mkb-definitie vallen bedrijven met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van hoogstens € 50 miljoen en/of een balanstotaal kleiner of gelijk aan € 43 miljoen.

Beleidsexperiment Menselijk kapitaal/MKB Idee bestaat sinds 2018 en wordt een keer per jaar geopend. Dit jaar is de looptijd van 20 oktober 2020 tot en met 21 januari 2021. Het doel van de regeling is om scholing en ontwikkeling van personeel in het mkb te stimuleren en te faciliteren. Daarbij gaat het om het geheel aan competenties, kennis en persoonlijke en sociale vaardigheden van werknemers die arbeid binnen mkb-ondernemingen verrichten en daar economische waarde leveren. De investering moet leiden tot versterking van de leercultuur, verhoging van de arbeidsproductiviteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Doelgroep MKB Idee

De aanvankelijke doelgroep voor MKB Idee is in 2020 verbreed. Met de herformulering is beoogd duidelijker te maken dat de regeling gaat om het oplossen van knelpunten binnen het deelnemende mkb-bedrijf zelf of, in het geval van een samenwerkingsverband. Daarmee is vrijwel élk idee om de leercultuur in het mkb te versterken in principe subsidiabel. Dit jaar is er extra aandacht voor bedrijven tot vijftig werknemers. Voor hen met een jaaromzet van hoogstens € 10 miljoen en/of een balanstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 10 miljoen is € 2,7 miljoen beschikbaar.  Ook samenwerkingsverbanden van dergelijke bedrijven komen in aanmerking waarvan minstens één van de deelnemers een kleine onderneming is. Het budget van MKB Idee bedraagt in 2020 € 10 miljoen. Projecten die relevant zijn voor de technische- en ICT-sectoren, de klimaat- en energietransitie en digitalisering kunnen bij de beoordeling extra punten verdienen. Daar zijn de rangschikkingscriteria van MKB Idee voor aangepast. 

Belangrijke thema’s

Aan het benoemen van deze vier specifiek zwaarder wegende thema’s wordt aan specifieke uitdagingen aandacht gegeven als een tekort aan (technisch) personeel, beter en sneller inspringen op snelle technologische ontwikkelingen, globalisering en maatschappelijke uitdagingen zoals de digitaliseringstransitie. Het belang daarvan is vanwege de coronacrisis nog verder toegenomen omdat meer online alternatieven worden ontwikkeld voor wat voorheen vooral offline diensten of producten waren. Denk aan online marketing en sales, het gebruik van (big)data, business intelligence tooling, toepassing van artificial intelligence en digitale veiligheid. Daarnaast beoogt de regeling door scholing in te spelen op de klimaat- en energietransitie.

Versterking 

MKB Idee beoogt een gerichte impuls te leveren aan het versterken van de leercultuur bij kleine ondernemingen die daar vaak te weinig tijd, geld of capaciteit voor hebben. Het mag géén betrekking hebben op knelpunten en oplossingen daarbuiten. Zo is bijvoorbeeld samenwerking om het onderwijsaanbod van een school beter te laten aansluiten op de behoeften van een mkb-bedrijf niet subsidiabel. Ook het ontwikkelen van onderwijsmiddelen voor andere bedrijven, zonder dat er een knelpunt in de eigen mkb-onderneming opgelost wordt, komt niet in aanmerking. Daarentegen is het wel mogelijk om derden zoals een school, adviseur, kenniscentrum en dergelijke in te schakelen om de oplossingen voor de eigen mkb-onderneming te helpen realiseren. 

De regeling eist dat 65 procent van de deelnemers in een samenwerkingsproject mkb-bedrijven zijn. Dit moeten de mkb-bedrijven zijn waar belemmeringen worden aangepakt. Een mkb-bedrijf dat bijvoorbeeld de onderwijsmiddelen levert, maar waarbij geen knelpunt wordt opgelost, telt niet mee voor de 65 procent, maar mag wel deelnemen in het project. Het volstaat om in een samenwerkingsproject een samenwerkingsverband van drie mkb-bedrijven te vormen waar bij twee mkb-bedrijven belemmeringen worden aangepakt terwijl het andere mkb-bedrijf de middelen levert om het knelpunt op te lossen. In dat geval wordt in de context van de regeling 67 procent als mkb-bedrijven binnen het samenwerkingsverband gezien. Van de relatief kleinschalige projecten wordt overigens niet verwacht dat grote maatschappelijke problemen, zoals een tekort aan technisch personeel of een tekort aan docenten, worden opgelost. Wat wél binnen de regeling valt zijn ideeën over hóe een mkb-onderneming met die grote problemen om wil gaan door bijvoorbeeld zelf docenten op te leiden voor het eigen personeel. De subsidie is niet bedoeld om rechtstreeks te besteden aan scholing- of ontwikkeling of voor wervingscampagnes van personeel.

MKB Idee-subsidie

De subsidie van MKB Idee bedraagt 100 procent van de subsidiabele kosten doch minder dan € 125.000. Voor een deelnemer in een samenwerkingsverband is de subsidie 100 procent van de subsidiabele kosten doch minder dan 

€ 125.000, met dien verstande dat het totaal aan subsidie voor alle deelnemers in het samenwerkingsverband maximaal € 200.000 bedraagt. Alle redelijk gemaakte kosten die samenhangen met de uitvoering van het project komen voor subsidie in aanmerking. Subsidiëring van deze kosten valt onder staatssteun. Op grond van de algemene de-minimisverordening is het toegestaan dat aan een onderneming over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000 aan staatssteun wordt verstrekt. Daarna mag in het betreffende jaar geen de-minimissteun meer worden verleend. Hiervoor moet een aanvrager door middel van een de-minimisverklaring laten zien welke de-minimissteun in de twee voorgaande belastingjaren is ontvangen.

SLIM

MKB Idee is verwant aan de in 2020 geïntroduceerde Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Inmiddels zijn er drie SLIM-aanvraagrondes geweest. MKB Idee is een experimentele regeling die mkb-ondernemers uitdaagt om te komen met innovatieve oplossingen voor belemmeringen die hen verhinderen te investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden. SLIM biedt structurele ondersteuning om een leerrijke werkomgeving te creëren waarin het up-to-date houden van vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend is. In aard en doelstelling versterken de regelingen elkaar.

De auteur drs. S. (Bas) Metsers is subsidieadviseur, fiscalist en juridisch adviseur van bedrijven bij Zeepaart – Financial & Tax Advisory Services in Den Haag.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden