Ga naar hoofdinhoud

Vernieuwde cursus Preventiemedewerker Timmerindustrie

SSWT, Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie, start begin april 2023 met de vernieuwde cursus Preventiemedewerker Timmerindustrie. Minder tijdbeslag en een enkele terugkomdag moeten het aantal cursisten en daarmee preventiemedewerkers in de sector drastisch laten groeien.

Want hoewel een wettelijke verplichting, blijft in de sector het aantal functionarissen met veiligheid in het curriculum achter. ‘En dat kan grote gevolgen hebben’, aldus arbospecialist Erwin Heijnsbroek.

Preventiemedewerkers

De wet geeft daarvoor als instrument de inzet van een geschoolde preventiemedewerker. Deze medewerker houdt zich naast zijn eigen functie binnen de onderneming bezig met de verplichte Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), veiligheidsmaatregelen, afstemming met de personeelsvertegenwoordiging, voorlichting in het bedrijf en de beschikbare branche-instrumenten als de Arbocatalogus.

Het spreekwoord luidt: ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje. En geluk zit in de rest.’ Dat geldt zeker bij ingewikkelde bedrijfsprocessen. Aandacht voor waar de gevaren zitten en maatregelen om die op te ruimen, moet een onderneming tot 25 medewerkers in eerste instantie zelf organiseren.

Groter dan 25 personeelsleden

Bij ondernemingen met meer dan 25 medewerkers mag deze taak niet in een combi-functie worden ingevuld en moet een speciale functionaris worden aangesteld. ‘Hoewel het een wettelijke verplichting is, moeten we helaas constateren dat veel bedrijven, ook in de timmerindustrie, hier nog te weinig invulling aan geven. Vooral bij vertrek van een preventiemedewerker, is binnen bedrijven de aanstelling van een nieuwe vaak een probleem’, zegt Erwin Heijnsbroek van EHS Services in Barneveld. EHS staat voor Environment, Health & Safety (veiligheid, gezondheid en milieu).

Deze drie vakgebieden hebben samen hun weerslag op de bedrijfsvoering. Heijnsbroek verbindt die verschillende vakgebieden met elkaar om bedrijfsprocessen te verbeteren. Hij is sinds enige jaren via de Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie SSWT ook voor de timmerindustrie actief. Zo is hij betrokken bij de omvorming van de cursus Preventiemedewerker.

Hybride cursus Preventiemedewerker Timmerindustrie

Via de samenwerkingsverbanden in de timmerindustrie liep er al eerder een cursus Preventiemedewerker Timmerindustrie. Heijnsbroek: ‘Dat was een klassikale tweedaagse cursus. We zagen dat het moeilijk was om daarvoor mensen te mobiliseren. Het preventiewerk komt vaak bovenop de functie van een medewerker. En in de hectiek van alledag bleken bedrijven moeilijk mensen daarvoor vrij te maken. Het lukte vaak gewoon niet. Daarom hebben we de cursus op een nieuwe leest geschoeid.’

In de nieuwe opzet heeft SSWT gekozen voor een hybride vorm. Er wordt online in blokken op afstand gestart met opdrachten die de cursisten in hun eigen tijd kunnen uitwerken. Pas na twee á drie weken komt de cursusgroep van rond de vijftien deelnemers één keer fysiek bij elkaar om onder andere met de praktijkopdracht aan de slag te gaan.

‘We laten ze zien hoe ze binnen hun eigen bedrijf met verbetermaatregelen aan de slag kunnen. En in de fysieke bijeenkomst kan de groep ook van elkaar gaan leren’, aldus Heijnsbroek. Onderwerpen daarbij zijn in de timmerindustrie belangrijke arbo-onderwerpen als geluid, stof, fysieke belasting, veiligheid, maar ook psychosociale arbeidsbelasting. De cursist krijgt instrumenten om deze onderwerpen binnen de onderneming conform de wettelijke taak op een goede manier in te regelen. Hij of zij kan daarvoor ook terugvallen op bijvoorbeeld vertrouwenspersonen die SSWT beschikbaar heeft. Deelnemers die de toetsing met goed gevolg hebben afgerond krijgen een certificaat.

Ondersteuning

Het hebben van een goed geschoolde preventiemedewerker is belangrijk, zegt Heijnsbroek. ‘Als de preventiemedewerker goed is opgeleid, vervult deze een spilfunctie binnen de onderneming. Het doel is tweeledig. Aan de enige kant om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Maar ook dat medewerkers een beroepsziekte oplopen. Bijvoorbeeld door een goede gehoorbescherming aan te bieden zodat mensen niet lawaaidoof worden en hun kleinkinderen kunnen blijven horen. Of te streven naar minder lawaaiige machines. De preventiemedewerker oriënteert zich, zorgt dat er een goed arbeidsomstandighedenbeleid komt en ondersteunt de uitvoering daarvan.’

Arbeidsinspectie

Bedrijven die geen preventiemedewerker hebben doen zichzelf volgens Heijnsbroek tekort. ‘Goede arbeidsomstandigheden zijn het behoud van goed en fit personeel en daarmee voorwaarde voor een goede bedrijfsvoering. De preventiemedewerker is toch degene die zicht houdt op de RI&E en zorgdraagt voor actualisering daarvan. De Nederlandse Arbeidsinspectie kijkt ook hoe ondernemingen dit onderwerp oppakken. En is dit bij een calamiteit niet voor elkaar, dan sta je als bedrijf al met 1-0 achter en kunnen er hoge boetes vallen.’

De cursus werkt in de meeste gevallen binnen ondernemingen als een hernieuwde start om zich met goede arbeidsomstandigheden bezig te gaan houden. Heijnsbroek: ‘Als een cursist scherp heeft wat zijn rol is en wat hij kan doen, dan gaat het binnen ondernemingen vaak echt lopen.’

Aanmelden Preventiemedewerker Timmerindustrie

De cursus Preventiemedewerker Timmerindustrie start op maandag 3 april met een pilotgroep (blok 1 en 2 online) en maandag 17 april (blok 3 en 4 online). De fysieke lesdag staat gepland voor maandag 8 mei 2023. Deelname via: info@sswt.nl. De cursuskosten zijn volledig declarabel bij SSWT.

Dit artikel is afkomstig uit Timmerfabrikant 3-2023. Nog geen abonnee? Klik hier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden