Ga naar hoofdinhoud

Groei duurzaam geproduceerd hout zet gestaag door

Het marktaandeel duurzaam geproduceerd gezaagd hout en plaatmateriaal groeide in 2017 naar 85 procent.

Dit blijkt uit gegevens van Probos, dat in 2018 het marktaandeel duurzaam geproduceerd hout in beeld heeft gebracht voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Resultaten van studies voor de rijksoverheid moeten eerst naar de Tweede Kamer. Dat is de reden waarom het presenteren van de cijfers over 2017 op zich heeft laten wachten. Aangezien verschillende organisaties en bedrijven beleid formuleren op basis van de resultaten, is het relevant ze alsnog te presenteren en de cijfers op basis van de recentere markt- ontwikkelingen te duiden.

Duurzaam geproduceerd hout als norm

De resultaten voor 2017 maken duidelijk dat de groei voor duurzaam geproduceerd gezaagd hout en plaatmateriaal afvlakt, wat onderschreven wordt door meer recente sectorgegevens, aldus Probos.

De rijksoverheid heeft de ambitie duurzaam geproduceerd hout tot norm te maken op de Nederlandse markt. Om na te gaan wat de stand van zaken is en waar interventies nodig zijn, is het belangrijk het aandeel duurzaam hout op de Nederlandse markt in kaart te brengen en te monitoren. Daarom zijn over de jaren 2005, 2008, 2011, 2013 en 2015 vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd door Probos.

Resultaten 2017

In 2017 is in totaal ruim 5,1 miljoen m3 rondhoutequivalenten (rhe1) gezaagd hout en plaatmateriaal duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt gebracht. Dit komt overeen met 84,7 procent van het totale Nederlandse verbruik van gezaagd hout en plaatmateriaal – een stijging van bijna 1,5 procentpunt ten opzichte van 2015. In absolute zin is het volume aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt tussen 2015 en 2017 toegenomen met bijna 650.000 m3 rhe. Deze groei is met name het gevolg van het destijds aantrekken van de economie. Na uitvoering van zes metingen stelt Probos echter vast dat de groei van het marktaandeel duurzaam geproduceerd hout en plaatma-teriaal een afnemende trend vertoont. Dat is niet verrassend, gezien de relatief hoge marktaandelen van 2015 en 2017. Binnen het aantoonbaar duurzaam geproduceerde volume gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt heeft FSC een aandeel van 63 procent (2015: 55 procent) en PEFC 37 procent (2015: 45 procent). Het marktaandeel ten opzichte van het totale Nederlandse houtverbruik komt voor FSC uit op 53,4 procent en dat van PEFC op 31,3 procent.

Groei binnen de productgroepen

Drie van de vier productgroepen binnen de primaire houtproducten laten groei zien. Plaatmateriaal, tropisch loofhout en gematigd loofhout tonen een lichte stijging van circa 4 procentpunt. Dit brengt de marktaandelen van deze productgroepen op respectievelijk 92,5, 67,1 en 37,7 procent.

Het marktaandeel duurzaam voor gezaagd naaldhout is constant gebleven met een percentage van ongeveer 85 procent. Naaldhout representeert met bijna 54 procent meer dan de helft van het Nederlandse houtverbruik. Naaldhout en plaatmateriaal vertegen- woordigen samen bijna 80 procent van het totale houtverbruik.

Recente ontwikkelingen

UIt een Probos-monitoring voor de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) – waarin de duurzaamheidspercentages van haar leden in beeld worden gebracht – blijkt dat er tussen 2017 en 2019 sprake is van een groei van de productgroepen gezaagd naaldhout, gezaagd gematigd loofhout en plaatmateriaal. Daarbij is vooral de groei in het marktaandeel binnen de productgroep gezaagd gematigd loofhout aanzienlijk.

‘100 procent is haalbaar’

Dat in totaal 85 procent van de primaire houtproducten op de Nederlandse markt afkomstig is uit duurzaam beheerd bos, betekent niet dat de sector tevreden kan zijn, stelt Probos. Want kritische productgroepen als tropisch hardhout en gematigd loofhout blijven achter. De organisatie vindt dat 100 procent duurzaam haalbaar is, wanneer de sector zelf kiest voor 100 procent duurzaam inkopen en klanten bereid zijn het af te nemen.

Lees hier meer over het aandeel duurzaam geproduceerd hout in Nederland.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief   Aanmelden